Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI NA KARETKY.CZ
Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme. 
Osobní údaje zákazníků e-shopu KARETKY.cz potřebujeme zpracovávat proto, abychom mohli vyřídit vaši objednávku: přijmout objednávku, spárovat ji s platbou, vystavit fakturu, zaslat vám objednané zboží, ev. vyřešit výměnu či reklamaci zboží z vaší objednávky. Právním důvodem pro toto zpracování vašich osobních údajů je právní titul plnění smlouvy. Pro vyřízení objednávky potřebujeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Jakékoliv dotazy týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů vám rádi zodpovíme. Kontaktujte nás na e-mailu oook@karetky.cz

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
oook!game s.r.o.
Palmetová 2222/ 23a

143 00, Praha 12
Česká republika
IČ: 241 80 858
DIČ: CZ24180858

 


1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.
1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od
25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti oook!game s.r.o. (dále jako "Společnost"nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME
2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:
2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky
- identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
- kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
- název firmy, IČ/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).
2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
- údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
- údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena název nakoupených výrobků.
2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies níže).

3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
- k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
- komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
- analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
- řešení Vašich reklamací a stížností;
- plnění našich zákonných povinností;
3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich
 oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.
3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
- je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
- je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
- je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním
nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);
4.2 S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail oook@karetky.cz.

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
- poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
- jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
5.2 Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP,zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

6. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME
6.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
6.2 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opakované návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
6.3 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
- zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití
technologie cookies); nebo
- můžete svůj souhlas bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: oook@karetky.cz.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
7.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud
(i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování;
(ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
(iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování;
(iv) byly zpracovány nezákonně; nebo
(v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
(i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost;
(ii) zpracování je protizákonné;
(iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo
(iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme
(i) pro účely přímého marketingu nebo
(ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.
7.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených výše.

8. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
8.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, které jsou pro nás mimořádně důležité, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
8.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů. 

Zpět do obchodu